Koszt przesyłki

Przy zakupie więcej niż 1 rzeczy w celu ustalenia kosztów przesyłki prosimy o KONTAKT Z FUNDACJĄ telefonicznie: 12/647-38-37 lub mailowo: fundacja@podarujzycie.org

 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego


I.    Informacje ogólne
1.    Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, działający pod adresem http://www.sklep.podarujzycie.org/, jest prowadzony przez Fundację Urszuli Smok „Podaruj Życie” z siedzibą w Krakowie przy os. Albertyńskim 16/18, wpisaną do KRS pod numerem 00000 47638, posiadającą NIP 678-28-36-281, zwaną dalej Fundacją.
2.    Dochody ze sprzedaży towarów w Sklepie są przeznaczane na działalność statutową Fundacji.


II.    Składanie, potwierdzanie i realizacja zamówień
1.    Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne, mające swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.
2.    Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Fundacja zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części asortymentu, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.
3.    Zamówienia na produkty są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
4.    Ilość produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
5.    Promocje realizowane w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
6.    Podstawowym warunkiem realizacji składanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe zamawiającego: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, pod który zostanie wysłany zamówiony towar oraz wybór sposób wysyłki i zapłaty. Jeżeli zakupu dokonuje firma lub instytucja, konieczne jest także podanie jej nazwy i NIP.
7.    Po wybraniu określonych produktów należy przejść następujące kroki procedury zamawiania:
a)    Przejście do modułu koszyka (poprzez kliknięcie odnośnika „Do koszyka”).
W tym kroku możliwy jest powrót do sklepu ( za pomogą odnośnika „Kontynuuj zakupy”) i kontynuowanie zakupów lub przejście do kolejnego kroku zamawiania ( odnośnik „Zamów”). Istnieje tu możliwość zmiany ilości zamawianych produktów.
b)    Zamówienie. Na tym etapie należy wprowadzić dane osobowe zamawiającego: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres wysyłki oraz nazwę i NIP w przypadku firmy. Należy również dokonać wyboru sposobu wysyłki i płatności.
c)    Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie”, po uprzednim zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu.
d)    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane na podany przez Klienta adres mailowy. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 24 h należy skontaktować się z Fundacją.
8.    Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.
9.    Istnieje możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania towaru do Klienta.
W celu dokonania zmian należy skontaktować się z pracownikami Fundacji mailowo: fundacja@podarujzycie.org
10.    Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu trzech dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za towar na naszym rachunku bankowym za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje także możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie Fundacji.
11.    W przypadku wystąpienia okoliczności, w których realizacja zamówienia będzie niemożliwa lub opóźni się, pracownik Fundacji skontaktuje się z klientem niezwłocznie drogą e-mailową.
12.    Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy firm i osób trzecich biorących udział w procesie dostarczania produktów.
13.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Fundacja zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia na skutek wyczerpania zapasów magazynowych. O brakach magazynowych Fundacja informuje na bieżąco za pośrednictwem Sklepu internetowego.
14.    Możliwe są następujące formy płatności:
a)    Bezpośredni przelew na rachunek bankowy sklepu Fundacji
b)    Gotówką przy osobistym odbiorze w siedzibie Fundacji.
15.    Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub w całości je anulować:
a) w przypadku przelewu na konto do momentu zapłaty;
b) w przypadku płatności gotówką przy osobistym odbiorze do momentu odbioru zamówienia.
Wprowadzanie powyższych wymaga formy pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej :fundacja@podarujzycie.org
16.    Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek. Dokument wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
17.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

III.    Warunki dostawy
1. Decyzję o formie dostawy i płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia.
2. Koszt dostawy podany jest w zakładce „Dostawa” na stronie sklepu internetowego.
4. Zamówione w Sklepie produkty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Zapłata za zakupiony produkt realizowana jest przelewem na konto bankowe przed wysyłką produktu lub gotówką w siedzibie Fundacji przy bezpośrednim odbiorze.
6. Koszty dostawy w wysokości podanej w formularzu zamówienia pokrywa w całości Klient.
7. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Fundacji przy os. Albertyńskim 16/18
w Krakowie, po uprzednim uzgodnieniu terminu e-mailowo: fundacja@podarujzycie.org lub telefonicznie pod numerem 12 647-38-37.


IV. Zwroty i reklamacje

Zwroty
1.    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny., Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru.
2.    Klient obowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie (z własnoręcznym podpisem) w wyżej określonym terminie (wzór oświadczenia o odstawieniu stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu).
3.    W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym. Klient zwraca towar, Fundacja wartość towaru oraz koszty przesyłki skierowanej do Klienta.
4.    Koszt przesyłki towaru do Fundacji ponosi Klient. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o chęci zwrotu towaru oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze.


Reklamacje
5.    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego, Fundacja odpowiada wobec Klienta jeżeli towar konsumpcyjny w chwili wydania nie jest zgodny z umową. W przypadku stwierdzenia przez konsumenta niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową uprawniony jest on do żądania doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Fundacja nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
6.    Fundacja nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
7.    Wygląd produktów prezentowanych na zdjęciach znajdujących się na stronie Sklepu może w nieznacznym stopniu odbiegać od wyglądu produktów w rzeczywistości. W szczególności dotyczy to kolorów produktów. Różnice te nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
8.     Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.
9.     W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki lub w naruszonym opakowaniu, wskazującym na ingerencję w zawartość przesyłki osób trzecich prosimy o odmowę odbioru takiej przesyłki i poinformowanie Fundacji o zaistniałym fakcie lub otwarcie jej w obecności kuriera i sporządzenie protokółu reklamacyjnego.
10.    Reklamację należy składać drogą e-mailową: fundacja@podarujzycie.org
11.    Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia i przedłożenia towaru. Fundacja zobowiązana jest przesłać pocztą elektroniczną informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
12.   W przypadku wymiany towaru lub odstąpienia Klienta od umowy zgodnie z treścią ust. 5 niniejszego punktu Fundacja bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni dokona wymiany towaru na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Fundacja zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru, lub w przypadku odstąpienia od umowy dokona zwrotu kosztów nabycia towaru oraz odesłania towaru do Fundacji na numer rachunku bankowego podanego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy a w wypadku braku pisemnego oświadczenia na numer rachunku bankowego Klienta (w sytuacji zamówień opłaconych przelewem bankowym), z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.
13. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Fundacja zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru.
14.    Regulacji ust. 12 nie stosuje się w przypadku stwierdzenia braku niezgodności towaru z umową lub stwierdzenia okoliczności uniemożliwiających odstąpienie od umowy. W takim przypadku Fundacja poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (w zależności od rodzaju środka porozumiewania na odległość, za pośrednictwem którego złożone zostało zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub odstąpieniu od umowy) o stwierdzeniu zaistnienia powyższych przesłanek oraz dokona ustalenia sposobu wysyłki towaru do Klienta. Koszty ponownej wysyłki towaru nie obciążają Fundacji.
V.    Dane osobowe
1.    Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
2.    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Fundację usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.
3.    Administratorem danych osobowych jest Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” z siedzibą w Krakowie przy os. Albertyńskim 16/18, wpisaną do KRS 00000 47638, posiadającą NIP 678-28-36-281. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu internetowego są poufne i w żadnym wypadku, ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".
4.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz marketingu produktów i usług.
5.    Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia zadania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.


VI.    Postanowienia końcowe
1 Fundacja zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
2. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te są wiążące w stosunku do zamówień, które wpłynęły po ich wprowadzeniu.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w Sklepie.
5. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fundację, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia składane przed wprowadzeniem zmian realizowane będą na zasadach obowiązujących przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

 

VI. Dodatkowe informacje
1.Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie realizacji zamówień
i w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: fundacja@podarujzycie.org lub telefonicznie: 12/647-38-37. Godziny pracy Fundacji dostępne są w zakładce „Kontakt”.